Home » Search results for '���������������� - ���������������� ������������ - ������������������������ �� ������������������ Skype:amt777' (Page 2)

Search Results for: ���������������� - ���������������� ������������ - ������������������������ �� ������������������ Skype:amt777

Правни нормативи за рад НСВО

Рад  НСВО  се одвија  по поступцима који су дефинисани у следећим правним нормативима:

Чланови НСВО

Влада Републике Србије је на својој седници одржаној 5. априла 2018. године донела решење о именовању чланова Националног савета за високо образовање:

– на предлог Конференције универзитета:

1. проф. др Бранко Ковачевић kovacevic_b@etf.rs
Редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

2. проф. др Миодраг Поповић pop@kondor.etf.bg.ac.rs
Редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

3. проф. др Драган Ђорђевић dragan@pmf.ni.ac.rs
Редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу

4. проф. мр Гордана Матијевић Недељковић gordana.matijevic963@gmail.com
Редовни професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду

5. проф. др Сергеј Остојић sergej.ostojic@uns.ac.rs
Редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду

6. проф. др Небојша Здравковић nzdravkovic@medf.kg.ac.rs
Редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

– на предлог Конференције академија струковних студија и високих школа:

7. др Иван Булатовић ivan.bulatovic@bbs.edu.rs
професор струковних студија, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија,

8. др Дамњан Радосављевић damnjanr@mts.rs
професор струковних студија, Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице

– на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

9. проф. др Бела Балинт, председник НСВО balintbela52@yahoo.com
дописни члан Српске академије наука и уметности и редовни професор на Војномедицинској академији у Београду

10. проф. др Александра Вранеш aleksandra.vranes@gmail.com
Редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду

11. проф. др Гордана Коцић, генерални секретар НСВО gordana.kocic@medfak.ni.ac.rs
Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу

12. проф. др Саша Обрадовић sobradovic@kg.ac.rs
Редовни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

13. проф. др Хасан Ханић hasan.hanic@bba.edu.rs
Редовни професор Београдске банкарске академије – Факултета за банкарство, осигурање и финансије

14. проф. др Бранислав Јеремић, потпредседник НСВО bane@kg.ac.rs
Редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Крагујевцу

– на предлог Привредне коморе Србије:

15. Небојша Бјелотомић Nebojsa.Bjelotomic@saga.rs
Директор SAGA d.o.o., Београд

16. Ана Стојановић ana.stojanovic@pks.rs
Руководилац Службе за дуално образовање и образовне политике, Привредна комора Србије, Београд

Надлежности НСВО

Национални савет за високо образовање

 

Члан 9.

 

Национални савет за високо образовање (у даљем тексту: Национални савет) образује се ради обезбеђивања развоја и унапређења квалитета високог образовања.

 

Састав Националног савета

 

Члан 10.

 

Национални савет има 21 члана, које бира Народна скупштина Републике Србије (у даљем тексту: Народна скупштина), и то:

 

1) 12 чланова из реда редовних професора, врхунских научника у звању научног саветника, односно уметника са међународно признатим радовима или осведоченим доприносом националној култури, водећи рачуна о заступљености образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, као и заступљености института у саставу универзитета на предлог Конференције универзитета;

 

2) два члана из реда професора струковних студија, на предлог Конференције академија струковних студија;

 

3) седам чланова из реда истакнутих личности из области науке, културе, просвете, уметности, односно привреде, од којих шест чланова на предлог Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада) од којих је један представник Косова и Метохије са Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, а једног члана на предлог надлежног органа Аутономне покрајине Војводине.

 

У раду Националног савета са правом одлучивања у питањима из члана 11. тач. 7) – 11) учествују два представника студената које одређују студентске конференције, на период од две године.

 

Када се на језику националне мањине у целини или делимично изводи настава у оквиру високог образовања, представник националног савета националне мањине са правом одлучивања учествује у раду Националног савета.

 

Конференција универзитета, односно Конференција академија струковних студија, објављује јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета.

 

Рок за пријављивање кандидата за чланове Националног савета јесте 20 дана од дана објављивања јавног позива.

 

Листа пријављених кандидата ставља се на увид јавности у року од 10 дана од истека рока за пријављивање кандидата.

 

Примедбе и предлози у вези са пријављеним кандидатима могу се доставити у року од 30 дана од дана стављања листе кандидата на увид јавности.

 

Конференција универзитета, односно Конференција академија струковних студија, упућује предлог, водећи рачуна и о броју студената и броју наставника и сарадника универзитета, од највише 15, односно највише три кандидата Народној скупштини у року од 30 дана по истеку рока за достављање примедаба и предлога.

 

Влада упућује Народној скупштини предлог из става 1. тачка 3) овог члана, у року од 90 дана од дана објављивања јавних позива из става 2. овог члана.

 

Члан Националног савета не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу територијалне аутономије или локалне самоуправе, у орган политичке странке или на дужност органа пословођења високошколске установе.

 

Мандат чланова Националног савета траје четири године. Исто лице може бити изабрано за члана Националног савета највише два пута.

 

Народна скупштина разрешава члана Националног савета пре истека мандата, и то:

 

1) на лични захтев;

 

2) ако не испуњава дужности члана Националног савета или својим поступцима повреди углед те дужности, а на предлог Конференције универзитета, Конференције академија струковних студија, Владе, односно надлежног органа Аутономне покрајине Војводине – за чланове чији избор предлаже;

 

3) уколико наступи услов из става 8. овог члана.

 

Национални савет бира председника из реда својих чланова.

 

Чланови Националног савета имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Народна скупштина, на предлог надлежног одбора Народне скупштине.

 

Надлежност Националног савета

 

Члан 11.

 

Национални савет:

 

1) прати развој високог образовања и његову усклађеност са европским и међународним стандардима;

 

2) предлаже министарству надлежном за послове високог образовања (у даљем тексту: Министарство) политику високог образовања;

 

3) даје мишљење о политици уписа на високошколске установе;

 

4) даје мишљење у поступку доношења прописа којима се уређују питања од значаја за делатност високог образовања;

 

5) предлаже Влади нормативе и стандарде рада високошколских установа, као и материјална средства за њихово остваривање, по прибављеном мишљењу Конференције универзитета и Конференције академија струковних студија;

 

6) утврђује научне, уметничке, односно стручне области у оквиру поља из члана 27. овог закона, на предлог Конференције универзитета и Конференције академија струковних студија;

 

7) утврђује стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа;

 

8) утврђује стандарде и поступак за спољашњу проверу квалитета високошколских установа;

 

9) утврђује стандарде за почетну акредитацију;

 

10) утврђује стандарде и поступак за акредитацију високошколских установа;

 

11) утврђује стандарде и поступак за акредитацију студијских програма;

 

12) одлучује у другом степену по жалбама у поступку акредитације;

 

13) утврђује минималне услове за избор у звања наставника, на предлог Конференције универзитета, односно Конференције академија струковних студија, имајући у виду одговарајуће критеријуме министарства надлежног за научноистраживачку делатност;

 

14) утврђује листу стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих области и скраћенице стручних, академских и научних назива;

 

14а) предлаже Министарству национални оквир квалификација за ниво високог образовања;

 

15) обавља и друге послове, у складу са законом.

 

Акти из тач. 6)-11) и тач. 13) и 14) овог члана објављују се у “Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Рад Националног савета

 

Члан 12.

 

Рад Националног савета је јаван.

 

Национални савет, за потребе свог рада, може да образује посебна радна тела.

 

Средства за рад Националног савета и његових радних тела обезбеђују се у буџету Републике.

 

Стручне, административно-техничке и информатичке послове за потребе Националног савета и његових радних тела обавља Министарство.

 

Национални савет подноси Народној скупштини извештај о свом раду најмање једанпут годишње.

 

Национални савет доноси пословник о свом раду.

О НСВО

Национални савет за високо образовање је највиша институција у Републици Србији која је, по Закону о високом образовању, надлежна за обезбеђење развоја и унапређење квалитета високог образовања.

 

Надлежности НСВО

Чланови НСВО

Представници студената

Правни нормативи за рад НСВО

Добродошли на интернет презентацију НСВО


Ново!

Студије по дуалном моделу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА


Материјал за пријаву кратких програма студија

Архива вести