Home » O NSVO » Nadležnosti NSVO

Nadležnosti NSVO

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

 

Član 9.

 

Nacionalni savet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savet) obrazuje se radi obezbeđivanja razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

 

Sastav Nacionalnog saveta

 

Član 10.

 

Nacionalni savet ima 21 člana, koje bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština), i to:

 

1) 12 članova iz reda redovnih profesora, vrhunskih naučnika u zvanju naučnog savetnika, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi, vodeći računa o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja, kao i zastupljenosti instituta u sastavu univerziteta na predlog Konferencije univerziteta;

 

2) dva člana iz reda profesora strukovnih studija, na predlog Konferencije akademija strukovnih studija;

 

3) sedam članova iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti, odnosno privrede, od kojih šest članova na predlog Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) od kojih je jedan predstavnik Kosova i Metohije sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a jednog člana na predlog nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

U radu Nacionalnog saveta sa pravom odlučivanja u pitanjima iz člana 11. tač. 7) – 11) učestvuju dva predstavnika studenata koje određuju studentske konferencije, na period od dve godine.

 

Kada se na jeziku nacionalne manjine u celini ili delimično izvodi nastava u okviru visokog obrazovanja, predstavnik nacionalnog saveta nacionalne manjine sa pravom odlučivanja učestvuje u radu Nacionalnog saveta.

 

Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, objavljuje javni poziv za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta.

 

Rok za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta jeste 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Lista prijavljenih kandidata stavlja se na uvid javnosti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

 

Primedbe i predlozi u vezi sa prijavljenim kandidatima mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana stavljanja liste kandidata na uvid javnosti.

 

Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, upućuje predlog, vodeći računa i o broju studenata i broju nastavnika i saradnika univerziteta, od najviše 15, odnosno najviše tri kandidata Narodnoj skupštini u roku od 30 dana po isteku roka za dostavljanje primedaba i predloga.

 

Vlada upućuje Narodnoj skupštini predlog iz stava 1. tačka 3) ovog člana, u roku od 90 dana od dana objavljivanja javnih poziva iz stava 2. ovog člana.

 

Član Nacionalnog saveta ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove.

 

Mandat članova Nacionalnog saveta traje četiri godine. Isto lice može biti izabrano za člana Nacionalnog saveta najviše dva puta.

 

Narodna skupština razrešava člana Nacionalnog saveta pre isteka mandata, i to:

 

1) na lični zahtev;

 

2) ako ne ispunjava dužnosti člana Nacionalnog saveta ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, a na predlog Konferencije univerziteta, Konferencije akademija strukovnih studija, Vlade, odnosno nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine – za članove čiji izbor predlaže;

 

3) ukoliko nastupi uslov iz stava 8. ovog člana.

 

Nacionalni savet bira predsednika iz reda svojih članova.

 

Članovi Nacionalnog saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine.

 

Nadležnost Nacionalnog saveta

 

Član 11.

 

Nacionalni savet:

 

1) prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima;

 

2) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) politiku visokog obrazovanja;

 

3) daje mišljenje o politici upisa na visokoškolske ustanove;

 

4) daje mišljenje u postupku donošenja propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za delatnost visokog obrazovanja;

 

5) predlaže Vladi normative i standarde rada visokoškolskih ustanova, kao i materijalna sredstva za njihovo ostvarivanje, po pribavljenom mišljenju Konferencije univerziteta i Konferencije akademija strukovnih studija;

 

6) utvrđuje naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru polja iz člana 27. ovog zakona, na predlog Konferencije univerziteta i Konferencije akademija strukovnih studija;

 

7) utvrđuje standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova;

 

8) utvrđuje standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova;

 

9) utvrđuje standarde za početnu akreditaciju;

 

10) utvrđuje standarde i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova;

 

11) utvrđuje standarde i postupak za akreditaciju studijskih programa;

 

12) odlučuje u drugom stepenu po žalbama u postupku akreditacije;

 

13) utvrđuje minimalne uslove za izbor u zvanja nastavnika, na predlog Konferencije univerziteta, odnosno Konferencije akademija strukovnih studija, imajući u vidu odgovarajuće kriterijume ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost;

 

14) utvrđuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih i naučnih naziva;

 

14a) predlaže Ministarstvu nacionalni okvir kvalifikacija za nivo visokog obrazovanja;

 

15) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

 

Akti iz tač. 6)-11) i tač. 13) i 14) ovog člana objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Rad Nacionalnog saveta

 

Član 12.

 

Rad Nacionalnog saveta je javan.

 

Nacionalni savet, za potrebe svog rada, može da obrazuje posebna radna tela.

 

Sredstva za rad Nacionalnog saveta i njegovih radnih tela obezbeđuju se u budžetu Republike.

 

Stručne, administrativno-tehničke i informatičke poslove za potrebe Nacionalnog saveta i njegovih radnih tela obavlja Ministarstvo.

 

Nacionalni savet podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje.

 

Nacionalni savet donosi poslovnik o svom radu.

Arhiva vesti