Home » Pravilnik o rešavanju po žalbama na rešenja KAPK

Pravilnik o rešavanju po žalbama na rešenja KAPK

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 12. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i čl. 220-238. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01; „Službeni glasnik RS“, br. 30/10), Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na sednici održanoj 7. maja 2015. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O PROCEDURI ODLUČIVANJA U DRUGOM STEPENU PO ŽALBAMA

U POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

I STUDIJSKIH PROGRAMA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se procedura koju Nacionalni savet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: Nacionalni savet) sprovodi pri odlučivanju u drugom stepenu po žalbama na rešenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (u daljem tekstu: Komisija za akreditaciju) kojima se odbija zahtev za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: zahtev za akreditaciju).

 

Član 2.

Žalba na rešenje Komisije za akreditaciju kojim se odbija zahtev za akreditaciju podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

U žalbi se moraju navesti broj i datum rešenja Komisije za akreditaciju koje se pobija i razlozi zbog kojih je stranka nezadovoljna rešenjem.

U žalbi se mogu iznositi samo one nove činjenice koje su  postojale u momentu kada je Komisiji za akreditaciju podnet zahtev za akreditaciju, povodom kojeg je doneto ožalbeno rešenje, pri čemu je podnosilac žalbe dužan da obrazloži zbog čega ih nije izneo u prvostepenom postupku.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom Komisiji za akreditaciju, sa naznakom da se podnosi Nacionalnom savetu.

Žalbu može podneti osnivač ili visokoškolska ustanova o kojoj je reč (u daljem tekstu: stranka).

 

Član 3.

Komisija za akreditaciju ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlašćenog lica.

Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu Komisija za akreditaciju će odbaciti svojim zaključkom.

Protiv zaključka kojim je žalba odbačena na osnovu stava 2. ovog člana stranka ima pravo na posebnu žalbu Nacionalnom savetu, u postupku iz člana 2. ovog pravilnika.

Ako Nacionalni savet nađe da je žalba iz stava 3. ovog člana opravdana, odlučiće ujedno i po žalbi koja je bila odbačena.

 

Član 4.

Ako Komisija za akreditaciju nađe da je žalba osnovana, a nije potrebno sprovoditi nov posebni postupak, može stvar rešiti drukčije i novim rešenjem zameniti rešenje koje se žalbom pobija.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana stranka ima pravo žalbe.

Ako Komisija za akreditaciju nađe povodom žalbe da je sprovedeni postupak bio nepotpun, a da je to moglo biti od uticaja na rešavanje u postupku akreditacije, ona može postupak dopuniti.

Prema rezultatu dopunjenog postupka, Komisija za akreditaciju može u granicama zahteva stranke drukčije rešiti predmet akreditacije i novim rešenjem zameniti rešenje koje se žalbom pobija.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana stranka ima pravo žalbe.

 

Član 5.

Kad Komisija za akreditaciju nađe da je podneta žalba dopuštena, blagovremena ili izjavljena od ovlašćenog lica, a nije novim rešenjem zamenila rešenje koje se žalbom pobija, dužna je da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe dostavi žalbu Nacionalnom savetu.

Uz žalbu iz stava 1. ovog člana Komisija za akreditaciju je dužna da priloži sve spise koji se odnose na predmet.

Komisija za akreditaciju dužna je da upozori Nacionalni savet na eventualnu razliku između sadržaja dokumentacije koju je stranka podnela uz žalbu i sadržaja dokumentacije na osnovu koje je doneto prvostepeno rešenje.

 

Član 6.

Ako je žalba nedopuštena, neblagovremena ili izjavljena od neovlašćenog lica, a Komisija za akreditaciju je propustila da je zbog toga odbaci, odbaciće je Nacionalni savet u postupku iz čl. 7-12. ovog pravilnika.

Ako žalbu ne odbaci, Nacionalni savet uzima predmet u rešavanje.

Rešenje po žalbi Nacionalni savet donosi u roku od 90 dana od dana podnošenja žalbe u smislu člana 2. ovog pravilnika.

 

Član 7.

Nacionalni savet pristupa razmatranju žalbe na prvoj sednici po prijemu žalbe.

Predsednik Nacionalnog saveta stara se da se sednica iz stava 1. ovog člana održi u roku koji omogućuje da postupak po žalbi bude okončan u roku iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika.

Na sednici iz stava 1. ovog člana, Nacionalni savet imenuje iz svog sastava dva izvestioca, čiji je zadatak da prouče relevantni materijal u vezi sa žalbom i o tome podnesu izveštaj Nacionalnom savetu.

Prilikom određivanja izvestilaca, Nacionalni savet vodi računa da, kad god je moguće, oni budu iz odgovarajućeg obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno-umetničkog polja kao i visokoškolska ustanova iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika.

Izvestioci ne smeju imati sukob interesa u predmetu koji im je poveren.

 

Član 8.

Izvestiocima i Nacionalnom savetu u celini mora da bude dostupna kompletna dokumentacija Komisije za akreditaciju koja se odnosi na postupak akreditacije svih prijavljenih visokoškolskih ustanova.

Anonimnost recenzenata uređena je članom 14. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju.

U slučaju potrebe, izvestioci ili Nacionalni savet mogu da zatraže dodatni materijal od Komisije za akreditaciju, kao i od stranke, u smislu člana 2. stav 3. ovog pravilnika.

Zahtev za dodatnim materijalom upućuje izvestilac, odnosno generalni sekretar Nacionalnog saveta, faksom, elektronskom poštom ili telefonskim pozivom.

Rok za dostavljanje dodatnog materijala je 24 časa od slanja zahteva.

Izvestioci mogu, po potrebi, i da saslušaju objašnjenje članova Komisije za akreditaciju i objašnjenje predstavnika stranke koja je uložila žalbu.

Izvestioci mogu, po potrebi, da odu u obilazak visokoškolske ustanove.

Obilazak se najavljuje faksom, elektronskom poštom ili telefonskim pozivom 24 časa unapred.

Tokom rešavanja po žalbi, Nacionalnom savetu, saglasno odredbi člana 12. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, stalno je na raspolaganju pravna i druga stručna pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Član 9.

Izvestioci detaljno razmatraju sve tačke žalbe koje su relevantne za donošenje konačne odluke.

Irelevantne tačke se ne razmatraju detaljnije, uz odgovarajuće obrazloženje.

Izvestioci izvršavaju uporednu analizu žalbe i:

 • dokumentacije koju je visokoškolska ustanova podnela u zahtevu za akreditaciju;
 • sadržaja recenzentskih formulara i ocene recenzenata;
 • celokupnog materijala koji je pribavila Komisija za akreditaciju, uključujući i izveštaj o poseti visokoškolskoj ustanovi;
 • izveštaja potkomisije Komisije za akreditaciju, koji sadrži ocenu kvaliteta visokoškolske ustanove;
 • predloga odluke o akreditaciji koji je sačinila ta potkomisija;
 • rezultata glasanja Komisije za akreditaciju o toj odluci;
 • obrazloženja rešenja Komisije za akreditaciju kojim se akreditacija odbija;
 • eventualno pribavljenih novih podataka na zahtev izvestilaca Nacionalnog saveta, uključujući i izveštaj o eventualnoj poseti visokoškolskoj ustanovi.

 

Član 10.

Izvestioci podnose svoj izveštaj Nacionalnom savetu po pravilu u roku od 14 dana od dana prijema materijala.

U slučaju kada okolnosti predmeta nalažu dužu pripremu izveštaja, izvestioci su u obavezi da o tome blagovremeno, pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, obaveste generalnog sekretara, koji će utvrditi rok za podnošenje izveštaja, vodeći računa o opštem roku za donošenje rešenja po žalbi iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika.

Izveštaj izvestilaca sadrži predlog odluke po svakoj tački navedenoj u žalbi, uz odgovarajuća obrazloženja.

U slučaju neslaganja, svaki izvestilac može podneti vlastiti izveštaj.

 

Član 11.

Nacionalni savet razmatra izveštaj izvestilaca na prvoj sednici po prijemu njihovog izveštaja.

Sednici iz stava 1. ovog člana prisustvuju i stručno lice (diplomirani pravnik) iz Ministarstva i predstavnici Komisije za akreditaciju.

Na deo sednice na kome se razmatra izveštaj izvestilaca povodom žalbe visokoškolske ustanove, poziva se njen ovlašćeni predstavnik, koji može da pruži potrebna objašnjenja u trajanju do 10 minuta.

 

Član 12.

Članovi Nacionalnog saveta mogu, uz obrazloženje, predlagati izmene pojedinih elemenata predloga sadržanog u izveštaju izvestilaca.

O svakom od predloga iz stava 1. ovog člana glasa se u skladu sa Poslovnikom Nacionalnog saveta.

Posle glasanja o predloženim izmenama, predsednik Nacionalnog saveta utvrđuje konačan predlog odluke po žalbi i o tom predlogu glasa se u celini.

O predlogu odluke po žalbi Nacionalni savet se, po pravilu, izjašnjava tajnim glasanjem.

Ukoliko se odluka ne usvoji u celini, Nacionalni savet može većinom glasova svih članova odlučiti da se pristupi glasanju po pojedinim tačkama predloga odluke, u kom slučaju se glasa na način iz stava 4. ovog člana.

Ako predlog iz st. 4. i 5. ovog člana ne bude usvojen, smatra se da je žalba odbijena u smislu člana 14. tačka 1. ovog pravilnika.

 

Član 13.

Pošto je odluka po žalbi doneta, na osnovu izveštaja izvestilaca i nacrta zapisnika sa sednice Nacionalnog saveta pravna služba Ministarstva sastavlja nacrt rešenja, koji verifikuje predsednik Nacionalnog saveta, uz asistenciju dva člana koje on odredi.

Članovi Nacionalnog saveta imaju pravo na uvid u konačni tekst rešenja po žalbi i pre nego što se ono otpravi, ukoliko je to moguće ostvariti u roku iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika.

Rešenje po žalbi potpisuje predsednik Nacionalnog saveta, a ono se zatim šalje Komisiji za akreditaciju, koja je dužna da ga najkasnije u roku od osam dana od dana prijema dostavi stranci.

 

Član 14.

Nacionalni savet može svojim rešenjem:

 1. odbiti žalbu;
 2. poništiti rešenje Komisije za akreditaciju u celini ili delimično i vratiti joj predmet na ponovni postupak;
 3. poništiti rešenje Komisije za akreditaciju i sâm odlučiti o zahtevu za akreditaciju na osnovu utvrđenih činjenica.

 

Član 15.

Nacionalni savet će odbiti žalbu kad utvrdi da je postupak koji je prethodio donošenju ožalbenog rešenja pravilno sproveden i kada je rešenje pravilno i na zakonu i propisima Nacionalnog saveta zasnovano, a žalba neosnovana.

Nacionalni savet će odbiti žalbu i kad nađe da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da oni nisu mogli imati uticaja na rešenje predmeta.

 

Član 16.

Kad Nacionalni savet utvrdi da su u prvostepenom postupku odlučne činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, ili da se nije vodilo računa o pravilima postupka koja su od uticaja na rešenje predmeta, ili da je dispozitiv pobijanog rešenja nejasan ili u protivrečnosti s obrazloženjem, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet Komisiji za akreditaciju na ponovni postupak.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Nacionalni savet je dužan da svojim rešenjem ukaže Komisiji za akreditaciju u kom pogledu treba dopuniti postupak.

Komisija za akreditaciju dužna je da postupi po drugostepenom rešenju i da u roku od 30 dana od dana prijema predmeta donese novo rešenje.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana stranka ima pravo na žalbu.

 

Član 17.

Ako Nacionalni savet utvrdi da su u prvostepenom postupku pogrešno ocenjeni dokazi, da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u pogledu činjeničnog stanja ili da je pogrešno primenjen pravni propis na osnovu koga se rešava predmet, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i sâm rešiti predmet.

 

Član 18.

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe o postupku po žalbi iz Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o visokom obrazovanju.

 

 

Član 19.

Ovaj pravilnik objavljuje se na sajtu Nacionalnog saveta, a dostavlja se Komisiji za akreditaciju i Ministarstvu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalnog saveta.

 

 

 

PREDSEDNIK

NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

 

 

prof. dr Dejan Popović

 

Arhiva vesti