Home » Правилник о решавању по жалбама на решења КАПК

Правилник о решавању по жалбама на решења КАПК

На основу члана 11. став 1. тачка 12. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 220-238. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01; „Службени гласник РС“, бр. 30/10), Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 7. маја 2015. године, доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ПРОЦЕДУРИ ОДЛУЧИВАЊА У ДРУГОМ СТЕПЕНУ ПО ЖАЛБАМА

У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се процедура коју Национални савет за високо образовање (у даљем тексту: Национални савет) спроводи при одлучивању у другом степену по жалбама на решења Комисије за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија за акредитацију) којима се одбија захтев за акредитацију високошколских установа и студијских програма (у даљем тексту: захтев за акредитацију).

 

Члан 2.

Жалба на решење Комисије за акредитацију којим се одбија захтев за акредитацију подноси се у року од 30 дана од дана достављања решења.

У жалби се морају навести број и датум решења Комисије за акредитацију које се побија и разлози због којих је странка незадовољна решењем.

У жалби се могу износити само оне нове чињенице које су  постојале у моменту када је Комисији за акредитацију поднет захтев за акредитацију, поводом којег је донето ожалбено решење, при чему је подносилац жалбе дужан да образложи због чега их није изнео у првостепеном поступку.

Жалба се непосредно предаје или шаље поштом Комисији за акредитацију, са назнаком да се подноси Националном савету.

Жалбу може поднети оснивач или високошколска установа о којој је реч (у даљем тексту: странка).

 

Члан 3.

Комисија за акредитацију испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу Комисија за акредитацију ће одбацити својим закључком.

Против закључка којим је жалба одбачена на основу става 2. овог члана странка има право на посебну жалбу Националном савету, у поступку из члана 2. овог правилника.

Ако Национални савет нађе да је жалба из става 3. овог члана оправдана, одлучиће уједно и по жалби која је била одбачена.

 

Члан 4.

Ако Комисија за акредитацију нађе да је жалба основана, а није потребно спроводити нов посебни поступак, може ствар решити друкчије и новим решењем заменити решење које се жалбом побија.

Против решења из става 1. овог члана странка има право жалбе.

Ако Комисија за акредитацију нађе поводом жалбе да је спроведени поступак био непотпун, а да је то могло бити од утицаја на решавање у поступку акредитације, она може поступак допунити.

Према резултату допуњеног поступка, Комисија за акредитацију може у границама захтева странке друкчије решити предмет акредитације и новим решењем заменити решење које се жалбом побија.

Против решења из става 4. овог члана странка има право жалбе.

 

Члан 5.

Кад Комисија за акредитацију нађе да је поднета жалба допуштена, благовремена или изјављена од овлашћеног лица, а није новим решењем заменила решење које се жалбом побија, дужна је да најкасније у року од осам дана од дана пријема жалбе достави жалбу Националном савету.

Уз жалбу из става 1. овог члана Комисија за акредитацију је дужна да приложи све списе који се односе на предмет.

Комисија за акредитацију дужна је да упозори Национални савет на евентуалну разлику између садржаја документације коју је странка поднела уз жалбу и садржаја документације на основу које је донето првостепено решење.

 

Члан 6.

Ако је жалба недопуштена, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног лица, а Комисија за акредитацију је пропустила да је због тога одбаци, одбациће је Национални савет у поступку из чл. 7-12. овог правилника.

Ако жалбу не одбаци, Национални савет узима предмет у решавање.

Решење по жалби Национални савет доноси у року од 90 дана од дана подношења жалбе у смислу члана 2. овог правилника.

 

Члан 7.

Национални савет приступа разматрању жалбе на првој седници по пријему жалбе.

Председник Националног савета стара се да се седница из става 1. овог члана одржи у року који омогућује да поступак по жалби буде окончан у року из члана 6. став 3. овог правилника.

На седници из става 1. овог члана, Национални савет именује из свог састава два известиоца, чији је задатак да проуче релевантни материјал у вези са жалбом и о томе поднесу извештај Националном савету.

Приликом одређивања известилаца, Национални савет води рачуна да, кад год је могуће, они буду из одговарајућег образовно-научног, односно образовно-уметничког поља као и високошколска установа из члана 2. став 3. овог правилника.

Известиоци не смеју имати сукоб интереса у предмету који им је поверен.

 

Члан 8.

Известиоцима и Националном савету у целини мора да буде доступна комплетна документација Комисије за акредитацију која се односи на поступак акредитације свих пријављених високошколских установа.

Анонимност рецензената уређена је чланом 14. став 7. Закона о високом образовању.

У случају потребе, известиоци или Национални савет могу да затраже додатни материјал од Комисије за акредитацију, као и од странке, у смислу члана 2. став 3. овог правилника.

Захтев за додатним материјалом упућује известилац, односно генерални секретар Националног савета, факсом, електронском поштом или телефонским позивом.

Рок за достављање додатног материјала је 24 часа од слања захтева.

Известиоци могу, по потреби, и да саслушају објашњење чланова Комисије за акредитацију и објашњење представника странке која је уложила жалбу.

Известиоци могу, по потреби, да оду у обилазак високошколске установе.

Обилазак се најављује факсом, електронском поштом или телефонским позивом 24 часа унапред.

Током решавања по жалби, Националном савету, сагласно одредби члана 12. став 4. Закона о високом образовању, стално је на располагању правна и друга стручна помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство).

 

Члан 9.

Известиоци детаљно разматрају све тачке жалбе које су релевантне за доношење коначне одлуке.

Ирелевантне тачке се не разматрају детаљније, уз одговарајуће образложење.

Известиоци извршавају упоредну анализу жалбе и:

 • документације коју је високошколска установа поднела у захтеву за акредитацију;
 • садржаја рецензентских формулара и оцене рецензената;
 • целокупног материјала који је прибавила Комисија за акредитацију, укључујући и извештај о посети високошколској установи;
 • извештаја поткомисије Комисије за акредитацију, који садржи оцену квалитета високошколске установе;
 • предлога одлуке о акредитацији који је сачинила та поткомисија;
 • резултата гласања Комисије за акредитацију о тој одлуци;
 • образложења решења Комисије за акредитацију којим се акредитација одбија;
 • евентуално прибављених нових података на захтев известилаца Националног савета, укључујући и извештај о евентуалној посети високошколској установи.

 

Члан 10.

Известиоци подносе свој извештај Националном савету по правилу у року од 14 дана од дана пријема материјала.

У случају када околности предмета налажу дужу припрему извештаја, известиоци су у обавези да о томе благовремено, пре истека рока из става 1. овог члана, обавесте генералног секретара, који ће утврдити рок за подношење извештаја, водећи рачуна о општем року за доношење решења по жалби из члана 6. став 3. овог правилника.

Извештај известилаца садржи предлог одлуке по свакој тачки наведеној у жалби, уз одговарајућа образложења.

У случају неслагања, сваки известилац може поднети властити извештај.

 

Члан 11.

Национални савет разматра извештај известилаца на првој седници по пријему њиховог извештаја.

Седници из става 1. овог члана присуствују и стручно лице (дипломирани правник) из Министарства и представници Комисије за акредитацију.

На део седнице на коме се разматра извештај известилаца поводом жалбе високошколске установе, позива се њен овлашћени представник, који може да пружи потребна објашњења у трајању до 10 минута.

 

Члан 12.

Чланови Националног савета могу, уз образложење, предлагати измене појединих елемената предлога садржаног у извештају известилаца.

О сваком од предлога из става 1. овог члана гласа се у складу са Пословником Националног савета.

После гласања о предложеним изменама, председник Националног савета утврђује коначан предлог одлуке по жалби и о том предлогу гласа се у целини.

О предлогу одлуке по жалби Национални савет се, по правилу, изјашњава тајним гласањем.

Уколико се одлука не усвоји у целини, Национални савет може већином гласова свих чланова одлучити да се приступи гласању по појединим тачкама предлога одлуке, у ком случају се гласа на начин из става 4. овог члана.

Ако предлог из ст. 4. и 5. овог члана не буде усвојен, сматра се да је жалба одбијена у смислу члана 14. тачка 1. овог правилника.

 

Члан 13.

Пошто је одлука по жалби донета, на основу извештаја известилаца и нацрта записника са седнице Националног савета правна служба Министарства саставља нацрт решења, који верификује председник Националног савета, уз асистенцију два члана које он одреди.

Чланови Националног савета имају право на увид у коначни текст решења по жалби и пре него што се оно отправи, уколико је то могуће остварити у року из члана 6. став 3. овог правилника.

Решење по жалби потписује председник Националног савета, а оно се затим шаље Комисији за акредитацију, која је дужна да га најкасније у року од осам дана од дана пријема достави странци.

 

Члан 14.

Национални савет може својим решењем:

 1. одбити жалбу;
 2. поништити решење Комисије за акредитацију у целини или делимично и вратити јој предмет на поновни поступак;
 3. поништити решење Комисије за акредитацију и сâм одлучити о захтеву за акредитацију на основу утврђених чињеница.

 

Члан 15.

Национални савет ће одбити жалбу кад утврди да је поступак који је претходио доношењу ожалбеног решења правилно спроведен и када је решење правилно и на закону и прописима Националног савета засновано, а жалба неоснована.

Национални савет ће одбити жалбу и кад нађе да је у првостепеном поступку било недостатака, али да они нису могли имати утицаја на решење предмета.

 

Члан 16.

Кад Национални савет утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, или да се није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење предмета, или да је диспозитив побијаног решења нејасан или у противречности с образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет Комисији за акредитацију на поновни поступак.

У случају из става 1. овог члана, Национални савет је дужан да својим решењем укаже Комисији за акредитацију у ком погледу треба допунити поступак.

Комисија за акредитацију дужна је да поступи по другостепеном решењу и да у року од 30 дана од дана пријема предмета донесе ново решење.

Против решења из става 3. овог члана странка има право на жалбу.

 

Члан 17.

Ако Национални савет утврди да су у првостепеном поступку погрешно оцењени докази, да је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у погледу чињеничног стања или да је погрешно примењен правни пропис на основу кога се решава предмет, он ће својим решењем поништити првостепено решење и сâм решити предмет.

 

Члан 18.

На питања која нису уређена овим правилником сходно се примењују одредбе о поступку по жалби из Закона о општем управном поступку и Закона о високом образовању.

 

 

Члан 19.

Овај правилник објављује се на сајту Националног савета, а доставља се Комисији за акредитацију и Министарству.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Националног савета.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

проф. др Дејан Поповић

 

Архива вести